Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Klant
De natuurlijke, of rechtspersoon, die goederen of diensten afneemt van Reeuwijk.store of één van haar dochterondernemingen of merken.

Verkoper
Reeuwijk.store, één van dochterondernemingen en/of merken of één van haar medewerkers.

Overeenkomst
Transactie van goederen en/of diensten tussen klant en verkoper.

Bedenktijd
Termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

Herroepingsrecht
Mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

Digitale facturen graag naar info@reeuwijk.store

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst (evt. op afstand tussen verkoper en klant. Deze algemene voorwaarden zijn aan de klant beschikbaar gesteld via de website waar de overeenkomst tot stand komt en via de algemene website van Reeuwijk.store.

Indien de klant hierom verzoekt worden deze algemene leveringsvoorwaarden kosteloos per mail toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

Beperkte geldigheidsduur van aanbiedingen wordt altijd specifiek vermeld.
Elke aanbieding is voorzien van een volledige beschrijving. Elk beeldmateriaal is waarheidsgetrouw.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg (door middel van bevestiging of factuur) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De verkoper zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder én de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duur-transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Producten
Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 5 (vijf) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de verkoper alleen worden uitgesloten indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt over het algemeen het adres van verkoper tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt met de klant.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht. De klant heeft in dat geval, en alleen daar waar het standaard producten betreft, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft hierbij geen recht op schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van overdracht aan de klant. In het geval van verzending van producten aan de klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij klant tenzij deze heeft verzocht om verzending onder verzekering.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan:
Online bestellingen (geplaatst via website of webshop): voorafgaande aan levering
Alle andere bestellingen:
binnen 14 dagen na het ontvangst van de goederen of de aanvang van de dienst(en).
2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure* en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, direct nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.